V uplynulém období bylo postupováno podle schválené metodiky a plánovaného časového harmonogramu projektu. Práce probíhaly na dílčích cílích C001 - Vyhledat donory technologických znaků pro specifickou kvalitu "Českého piva", C002 - Vyvinout molekulární markery pro specifickou sladovnickou kvalitu pro "České pivo", C003 - Pomocí markery asistované selekce introdukovat geny rezistence ječmene k hlavním houbovým chorobám ve šlechtění odrůd ječmene se specifickou kvalitu pro produkci „Českého piva“. V rámci řešení C001 bylo testováno celkem 79 vzorků genotypů. včetně referenčních materiálů, byly nalezeny 4 nové genotypy s kvalitou vhodnou pro „České pivo“. Vzhledem k nízké heritabilitě znaku sladovnická kvalita pro "České pivo" byla vypracována metodika pro identifikace kvalitativní třídy na základě klasifikačních funkcí diskriminační analýzy. Metoda umožnuje identifikaci genotypů pro "České pivo" při významně nižší potřebě experimentálních dat. V rámci řešení C002 bylo provedeno sekvenování kandidátních genů sladovnické jakosti pro „České pivo“. V rámci řešení C003 byly testovány vzorky genotypů z C001 na přítomnost genů rezistence mlo11, Mla a Rph7. Bylo nalezeno celkem 44 donorů genu mlo11, 6 donorů genu Mla a 5 donorů genu Rph7. Dílčí výsledky získané v uplynulém období indikují reálnost dosažení plánovaných výstupů a cílů projektu.

Náklady na řešení projektu byly v rámci povolených tolerancí čerpány dle plánu. Projekt bude v roce 2015 pokračovat podle schválené metodiky.