V uplynulém období bylo postupováno podle schválené metodiky a plánovaného časového harmonogramu projektu. Práce probíhaly na dílčích cílích C001 - Vyhledat donory technologických znaků pro specifickou kvalitu "Českého piva", C002 - Vyvinout molekulární markery pro specifickou sladovnickou kvalitu pro "České pivo", C003 - Pomocí markery asistované selekce introdukovat geny rezistence ječmene k hlavním houbovým chorobám ve šlechtění odrůd ječmene se specifickou kvalitu pro produkci „Českého piva“. V rámci C001 byly dokončeny práce na jeho naplnění. Celkem za dobu řešení bylo analyzováno 248 genotypů jarního ječmene, z nichž kalitativní parametry pro "České pivo" splňovalo 11 (5 %) genotypů. Tyto genotypy tvoří základ pro naplnění dalších dílčích cílů. V rámci řešení C002 bylo provedeno sekvenování dalších kandidátních genů a transkripčních faktorů s potenciálním vztahem k sladovnické jakosti pro „České pivo“. V rámci řešení C003 byly testovány vzorky genotypů z C001 na přítomnost genů rezistence mlo11, Mla a Rph7. Bylo nalezeno celkem 36 donorů genu mlo11, 8 donorů genu Mla a 10 donorů genu Rph7.

Náklady na řešení projektu byly v rámci povolených tolerancí čerpány dle plánu. Projekt bude v roce 2016 pokračovat podle schválené metodiky.