V uplynulém období bylo postupováno podle schválené metodiky a plánovaného časového harmonogramu projektu. Práce probíhaly na dílčích cílích:

V rámci řešení C002 bylo provedeno sekvenování dalších kandidátních genů a transkripčních faktorů s potenciálním vztahem k sladovnické jakosti pro „České pivo“. Byly navrženy molekulární markery selekci genotypů s potenciálem kvality pro "České pivo". V rámci řešení C003 byly testovány vzorky genotypů verifikačního souboru na přítomnost genů rezistence mlo11, Mla a Rph7. V rámci řešení C004 byl pomocí molekulárních markerů vyvinutých v rámci C002 charakterizován verifikační soubor. V rámci řešení C005 byly na šlechtitelská pracoviště předány nadějné genové zdroje k kvalitou vhodnou pro "České pivo". Dále byl vytvořen soubor 400 dihaploidních linií který bude dále analyzován vyvinutými molekulárními markery.

Náklady na řešení projektu byly v rámci povolených tolerancí čerpány dle plánu. Projekt bude v roce 2017 pokračovat podle schválené metodiky.